תנאי שימוש

ויתור אחריות ואישור לשימוש בחומרים - אגודרייב

 

 1. הגדרות

לעניין מסמך זה:

 1. "האתר" – פלטפורמה אינטרנטית (אתר) הפתוח לסטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה ו/או לכל גורם אחר שיבקש גישה אליה והמאפשר העלאה והורדה של חומר לימודי כהגדרתו להלן.

 2. "המעלה" – כל אדם ו/או קבוצה ו/או ארגון ו/או עמותה ו/או חברה המעלים חומר לימודי כהגדרתו להלן לאתר.

 3. "חומר לימודי" – כל מידע המועלה לאתר לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחברות בחינה, בחינות משנים קודמות, תשובות לבחינות משנים קודמות, סיכומי מאמרים ו/או ספרים ו/או הרצאות ו/או סיכום של כל חומר אחר, תרגומים, תרשימי זרימה וכל חומר אחר בין שנכתב / נערך ע"י המעלה ובין אם לאו.

 4. "זכויות הקניין הרוחני" – כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות פטנט רשום או בקשת פטנט, זכות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר וסודות מסחריים), המצויות בידי המעלה ו/או בחומר הלימודי וזאת בין אם הזכות האמורה נרשמה (בארץ או בכל מדינה אחרת בעולם), ובין אם לאו, בין אם היא ידועה ו/או מגובשת במועד חתימת הסכם זה ובין אם היא תהיה ידועה ו/או מגובשת לאחר המועד האמור.

 5. "האגודה" – אגודת הסטודנטים – המרכז הבינתחומי הרצליה.

 6. הנני מאשר בזאת כי יעשה שימוש בחומר הלימודי אותו אני מעלה לאתר לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, קריאת החומר הלימודי, הדפסתו, שינויו בכל צורה שהיא, העברתו לאנשים נוספים וכיו"ב (להלן: "שימוש בחומר הלימודי").

 7. הנני מצהיר כי אני אחראי באופן בלעדי לחומר הלימודי שהועלה על-ידי לאתר, לרבות בכל הנוגע לזכויות הקניין הרוחני, בין אם החומר הלימודי נכתב / נערך על-ידי ובין אם לאו.

 8. אין לי ולא תהינה לי כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי האגודה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי משתמשי האתר, בכל עניין הקשור לחומר הלימודי שהועלה ע"י לאתר לרבות לעניין זכויות היוצרים והכל במישרין או בעקיפין.

 9. הנני מאשר בזאת כי איני זכאי לקבלת תשלום ו/או תמורה כלשהי בגין העלאת החומר הלימודי לאתר. אין לי ולא תהינה לי כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי האגודה ו/או מי מטעמה בקשר עם קבלת תמורה כלשהי כאמור בסעיף זה.

 10. אני מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לי כלפי האגודה ו/או מי מטעמה, בין שהיא ידוע לי כיום ובין שתיוודע לי בעתיד, והנני פוטר את האגודה ו/או מי מטעמה מכל חבות כלשהי בכל הנוגע לחומר הלימודי. הנני מצהיר כי אהיה מנוע מלדרוש ו/או לתבוע כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלפי האגודה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לחומר הלימודי ו/או לשימוש בחומר הלימודי ו/או להעלאת חומר הלימודי.

 11. הנני מתחייב בזאת לשפות ולפצות את האגודה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום או הוצאה שידרשו ו/או שיחויבו לשלם לצד שלישי כלשהו בשל השימוש בחומרי הלימודי ו/או בשל העלאת החומר הלימודי לרבות תביעת זכויות יוצרים בחומר הלימודי מצד ג'

 12. בלחיצתי בתיבת "אני מסכים" באתר, אני מאשר כי בדקתי היטב מסמך זה והבנתי את כל האמור בו לרבות ויתורי על זכויות היוצרים בחומר הלימודי ומתן זכויות השימוש בחומר הלימודי.

 

א\403\1\279